TEATRUL ,, GEORGE CIPRIAN” BUZĂU, cu sediul în Municipiul Buzău, str.Aleea Castanilor, nr.1, judeţul BUZĂU organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de Secretar literar – studii superioare, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului  Imagine Impresariat (1 post)

ANUNŢ

TEATRUL ,, GEORGE CIPRIAN” BUZĂU, cu sediul în Municipiul Buzău, str.Aleea Castanilor, nr.1, judeţul BUZĂU organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de :

Secretar literar - studii superioare, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Imagine Impresariat (1 post)

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

 • Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Teatru și artele spectacolului – domeniul de licență Teatrologie sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Filologie – domeniul de licență Limbă și Literatură;
 • Vechime în muncă și în specialitatea studiilor : Nu se solicită;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris şi vorbit);
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Disponibilitate la program de lucru flexibil şi prelungit, activităţi desfăşurate în weekend, în zilele de sărbători legale, conform specificului instituției;

*Cunoştinţele de limbă engleză şi de calculator dovedite cu documente justificative.

 Concursul se desfășoară  la sediul Teatrului ,, George Ciprian” Buzău, situat în Mun.Buzău, Aleea Castanilor  nr.1. Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 

Termenul de depunere al dosarelor : perioada  11.11.2022 – 24.11.2022 inclusiv, până la ora 16:00, la sediul Teatrului ,, George Ciprian” Buzău, situat în Mun.Buzău, Aleea Castanilor  nr.1, la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, secretar comisie – Grigore Monica, telefon 0238-72.08.53

a) Selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în data de 25.11.2022, astfel încât în data de 25.11.2022, până la ora 14:00 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;

 • Candidații nemulțumiți cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor (28.11.2022), la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor (29.11.2022);

b) Proba scrisă va avea loc în data de 12.2022, ora 10:00,

 • La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
 • Rezultatul probei scrise va fi afişat în data de 07.12.2022 – până la ora 16:00, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
 • Candidații nemulțumiți cu privire la rezultatul probei scrise pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor; (08.12.2022)
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor; (09.12.2022)

c)Proba Interviu va avea loc în data de 12.12.2022, ora 10:00.

 • La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba scrisă;
 • Rezultatul probei interviu va fi afişat în data de 12.12.2022 până la ora 16:00, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
 • Candidații nemulțumiți cu privire la rezultatul probei interviu pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor; (13.12.2022)
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor; (14.12.2022)

Comisia va afişa rezultatul final al concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de afişare a rezultatului contestaţiei la ultima proba sustinută: 15.12.2022 – până la ora 16:00.

Afişarea rezultatelor probelor de concurs, precum şi rezultatul final se face la avizierul Teatrului ,, George Ciprian” Buzău, precum şi pe pagina de internet a instituţiei, www.teatrulgeorgeciprian.ro

Sunt declaraţi admişi la proba „scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Conform art.6. al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

       Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

    Principalele atribuţii prevăzute în fişa postului de Secretar literar - studii superioare, grad profesional debutant,  în cadrul Compartimentului  Imagine Impresariat:

- prospectează și studiază literatura dramatică autohtonă și universală, clasică și modernă, în vederea constituirii fondului de piese ale teatrului și ale repertoriilor pe stagiuni, întocmește documentarea necesară montării spectacolelor, urmărește îneplinirea formalităților privind obținerea autorizațiilor de a prezenta în public un spectacol, urmărește repetițiile și reprezentațiile organizate de teatru în vederea respectării continutului literar;

- răspunde de cunoașterea prevederilor legale în domeniul copyrightului și de respectarea acestora;

- se ocupă de contactarea autorilor în scopul obținerii drepturilor de proprietate intelectuală sau a prelungirii termenelor drepturilor de folosință;

- studiază operele artistice literare comandate sau achiziționate de teatru și informeză în scris conducerea asupra conținutului și valorii lor;

- ține evidența drepturilor de autor pentru spectacolele teatrului;

- asigură traducerile materialelor legate de întocmirea contractelor de drepturi de autor şi drepturi conexe;

- realizează documentaţia caietelor program pentru spectacole, planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare, care să asigure înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la instituţie şi alte organizaţii;

- scrie articole pentru presă în vederea promovării activităţilor instituţiei;

- dezvoltă relațiile internaționale ale instituției;

- respectă prevederile contractului individual de muncă, ROF, ROI;

- respectă normele de protecţie a muncii şi PSI;

- răspunde de ducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu stabilite în fişa postului;

- aceste atribuţii nu sunt limitative;

 

Bibliografia pentru ocuparea funcţiei de Secretar literar - studii superioare, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului  Imagine Impresariat:

 

 1. G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial nr. 82/ 02.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.8/1996 – privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Drîmba Ovidiu, Istoria teatrului universal, Ed. Vestala, București, 2005.
 5. Ionescu Irina, Marketing în artele spectacolului, Ed. Eikon, București,2019.
 6. Tonitza-Iordache Mihaela, Banu George, Arta teatrului, Ed. Nemira, București, 2004.
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Teatrului ,,George Ciprian” Buzău;

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul

 1. La intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree), temperatura max. 37,3.
 2. Se va realiza termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locaţie;
 3. Accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
 4. Accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
 5. Persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la intrare;
 6. Intrarea/ieşirea sunt separate, unice, pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
 7. Accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte de eveniment pentru a evita aglomeraţia.
 8. Bilete NU vor avea locuri nominale.
 9. Bilete se pot achiziționa doar online sau de la Agenția de Bilete a Teatrului „George Ciprian” situată bdul. Nicolae Bălcescu nr. 37
 10. Intrarea în sală se face în ordinea venirii începând cu primul loc marcat din primul rând disponibil. (Rândul C)
 11. În ziua spectacolului biletele se pot achiziționa de la Agenția de Bilete a Teatrului „George Ciprian” situată bdul. Nicolae Bălcescu nr. 37sau online cu maxim 30 de minute înainte de spectacol.
 12. Biletele vor fi scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
 13. Participanţii au obligaţia purtarea măştii de protecţie;
 14. În cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m;
 15. După şi/sau înaintea fiecărui eveniment se realizează dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc.;
 16. Se interzice consumul de mâncare şi băutură în locaţie.