REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de Contabil Şef, grad profesional II din cadrul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău

REZULTATUL selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de Contabil Şef, grad profesional II din cadrul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău

Nr.1628/09.11.2022
Comisia constituită conform prevederilor Dispoziţiei nr.62/2022 a Managerului Teatrului ,,George Ciprian” Buzău cu completările ulterioare, R E Z U L T A T UL
selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere vacant de Contabil Şef, grad profesional II din cadrul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

1 1537/31.10.2022 Contabil Şef, grad profesional II, ADMIS -
2 1547/01.11.2022 Contabil Şef, grad profesional II, ADMIS -
3 1583/03.11.2022 Contabil Şef, grad profesional II, ADMIS -
4 1586/03.11.2022 Contabil Şef, grad profesional II, ADMIS Are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului -
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16.11.2022, ora 10:00, la sediul Teatrului ,,George Ciprian” Buzău.
Canditaţii nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
Afişat astăzi 09.11.2022, la avizierul instituţiei şi pe site-ul Teatrului ,, George Ciprian” Buzău, www.teatrulgeorgeciprian.ro
Secretar comisie,
* La publicarea rezultatului selecţiei dosarelor de concurs s-a utilizat numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs pentru fiecare dosar în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2017 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea
datelor, în vigoare.

 

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul

 1. La intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree), temperatura max. 37,3.
 2. Se va realiza termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locaţie;
 3. Accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
 4. Accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
 5. Persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la intrare;
 6. Intrarea/ieşirea sunt separate, unice, pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice;
 7. Accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte de eveniment pentru a evita aglomeraţia.
 8. Bilete NU vor avea locuri nominale.
 9. Bilete se pot achiziționa doar online sau de la Agenția de Bilete a Teatrului „George Ciprian” situată bdul. Nicolae Bălcescu nr. 37
 10. Intrarea în sală se face în ordinea venirii începând cu primul loc marcat din primul rând disponibil. (Rândul C)
 11. În ziua spectacolului biletele se pot achiziționa de la Agenția de Bilete a Teatrului „George Ciprian” situată bdul. Nicolae Bălcescu nr. 37sau online cu maxim 30 de minute înainte de spectacol.
 12. Biletele vor fi scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
 13. Participanţii au obligaţia purtarea măştii de protecţie;
 14. În cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m;
 15. După şi/sau înaintea fiecărui eveniment se realizează dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc.;
 16. Se interzice consumul de mâncare şi băutură în locaţie.